Start / Egzaminy / Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Deklaracje maturalne

deklaracja 1a_N – dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 oraz dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 2015/2016 albo 2016/2017 jak również dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015

deklaracja 1c_N – dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

deklaracja 1d_S – dla absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014

Absolwenci składają deklarację maturalną w terminie do 7 lutego 2018 r.

Zdający przystępuje do egzaminu w szkole, którą ukończył.

W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem (załącznik m_2) oraz deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 31 grudnia 2017 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek dyrektorowi OKE. Dyrektor OKE informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do 10 marca 2018 r.

Opłata za egzamin maturalny

Informacje o opłacie za egzamin maturalny znajdują się na stronie trzeciej deklaracji maturalnej.