Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie – lopleszew.pl.

WSTĘP
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej lopleszew.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 2010-08-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-10.

STATUS ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dalsze poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Zgodność 90.47%. Wynik testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=48302a81-1589-4606-8467-255103654690 na dzień 2020-07-02.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dostępne udogodnienia:
– powiększanie i pomniejszanie czcionki,
– podświetlanie linków,
– podkreślanie linków,
– ustawienie wysokiego kontrastu,
– ustawienie strony w skali szarości,
– ustawienie jasnego tła strony,
– ustawienie czcionek łatwych do odczytu.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Henrykiem Szczudlikiem, e-mail: henryk.szczudlik@lopleszew.pl, tel. 509 20 70 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie mieści się przy
ul. Poznańskiej 38, w Pleszewie.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Sekretariat znajduje się na pierwszym poziomie. Budynek wyposażony jest w schody oraz windę. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w sekretariacie. Naprzeciwko bramy szkolnej znajdują się miejsca parkingowe.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content