Start / Bez kategorii / Ogólnopolski Program Stypendialny

Ogólnopolski Program Stypendialny

Ruszyła siódma edycja Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego, kierowanego do uzdolnionych uczniów z gimnazjów i szkół stopnia ponadgimnazjalnego. Jest to kontynuacja realizowanego od ponad 6 lat projektu, którego celem jest umożliwienie zdolnym młodym ludziom zdobywania pogłębionej wiedzy, a także realizacji ich pasji i marzeń.

Aby zostać stypendystą Fundacji należy:
1. pobrać i zapoznać się z zamieszczonym poniżej „Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012” wraz załącznikami (formularze Wniosku o przyznanie stypendium oraz Oświadczenie);
2. dokładnie zapoznać się z Regulaminem;
3. wypełnić starannie, dużymi, drukowanymi literami wniosek o stypendium oraz oświadczenie;
4. dołączyć do wniosku kopię świadectwa z roku szkolnego 2010/2011, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę;
5. dołączyć do wniosku kopie dokumentów uwiarygodniających osiągnięcia dziecka (np. ze szkoły, klubu sportowego itp.) oraz/lub zaangażowanie w działania społeczne, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu (np. organizację pozarządową) lub Szkołę;
6. dołączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia, stwierdzające dochody członków rodziny ucznia w roku 2010 lub – w przypadku rodzin utrzymujących się z dochodów z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
7. w przypadku ucznia niepełnosprawnego – dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub Szkołę;
8. sprawdzić, czy zgromadzone dokumenty stanowią wymagany komplet;
9. wysłać komplet dokumentów w terminie do 31 lipca 2011 r. listownie w formie papierowej na adres Fundacji: ul. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa z dopiskiem: „DIM POLSKA”.

Dokumenty do pobrania:

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content