Start / Bez kategorii / Stypendium

Stypendium

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o możliwości składania do dnia 30 września 2012 r.wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w tej kategorii są:
1) wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.).

Do wniosku należy dołączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:
a) zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,
b) osiągnięcia opisane we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pok. 801 w terminie do 30 września 2012 r.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego –www.umww.pl (zakładka: Urząd/ Departamenty /Departament Edukacji i Nauki/ Jednorazowe stypendium naukowe)

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content