Start / Wpisy / Uwaga absolwenci podnoszący wynik matury

Uwaga absolwenci podnoszący wynik matury

OKE w Poznaniu informuje:

Absolwenci mogą składać deklaracje maturalne w szkole macierzystej do 7 lutego 2016 r.
Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego znajdują się pod adresem: oke.poznan.pl.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu:

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

Po dokonaniu wpłaty, nie później niż do dnia 7 lutego, absolwent musi przedłożyć Dyrektorowi OKE:
1) pisemną informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu
Pobierz wymagany druk (przed wypełnieniem uważnie przeczytaj objaśnienia)

2) dowód wpłaty na wyżej wspomniany rachunek bankowy OKE.

UWAGA:
Dokonanie wymaganej opłaty za egzamin maturalny przez absolwenta, którego konieczność ta dotyczy, warunkuje dopuszczenie go do zdawania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content